72 90 90 50 post@dreamworld.no

Logg inn

Registrer deg

Du vil kunne se betalinger og informasjon om dine reiser etter at du har laget en profil. Etter selve reisen vil du også kunne legge inn anmeldelser.
Brukernavn*
Passord*
Bekreft passord*
Fornavn*
Etternavn*
Epost*
Telefon*
Land*
* Jeg godtar. Dreamworld sine Tjenestevilkår og Vilkår for personvern.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Allerede medlem?

Logg inn
72 90 90 50 post@dreamworld.no

Logg inn

Registrer deg

Du vil kunne se betalinger og informasjon om dine reiser etter at du har laget en profil. Etter selve reisen vil du også kunne legge inn anmeldelser.
Brukernavn*
Passord*
Bekreft passord*
Fornavn*
Etternavn*
Epost*
Telefon*
Land*
* Jeg godtar. Dreamworld sine Tjenestevilkår og Vilkår for personvern.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Allerede medlem?

Logg inn

Reisevilkår

Reisevilkår for pakkereiser
 
Alminnelige vilkår for pakkereiser er utarbeidet av
hovedorganisasjonen Virke, tidligere "Den norske reisebransjeforening" (DNR) og
Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under
definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2 – 1, med senere endringer.
 
En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer; transport, innkvartering og/eller
annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være
tilrettelagt for å selges samlet, eller solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på
over 24 timer eller inkludere en overnatting.
 
Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om pakkereiser("pakkereiseloven")og Barne – og
familiedepartementets forskrifter til loven,("Forskriftene")og supplerer bestemmelsene i loven og
forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter.
Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.
 
Dreamworld, videre omtalt i avtalevilkår som DW er heleid av DW Travel AS. De reisevilkår som
angis i kursiv er individuelle vilkår for DW og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser. Vi
gjør oppmerksom på at opplysninger i reiseinformasjonen i våre kataloger og på våre nettsider
også er en del av avtalen mellom DW og den reisende. Informasjon som er relevant for kun fly og
kun hotell i reisevilkårene og reiseinformasjonen inngår i avtalen.
 
DW tar forbehold om endringer.
 
1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
 
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Dersom kunden skal ha
opplysninger om pass/visumforhold iht art. 4.2., er avtalen ikke bindende for ham før disse
opplysningene er gitt.
DW kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato.
Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Er det
avtalefestede beløpet ikke kommet inn på DWs konto 2 dager etter forfall, kan DW heve avtalen
med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall. Restbeløpet skal forfalle
ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom DW har betalingsforpliktelser overfor
underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle
tidligere. DW skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelige
opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.
Hovedreisende er ansvarlig for bestilling, betaling og eventuelle endringer i bestillingen.
Hovedreisende er den som reserverer reisen og som inngår avtalen med DW. Hovedreisende har
selv ansvaret for å være tilgjengelig for viktige beskjeder (for eksempel endringer av tid for
avgang) på den adressen og det mobil nummeret som er oppgitt til DW . Alle endringer og
avbestillinger må gjøres av hovedreisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer må gjøre
dette via hovedreisende. Hovedreisende har ansvaret for at han er tilgjengelig for viktige
beskjeder (ved for eksempel endringer på fly – tidene) på adressen, e-post og telefonnummer
som er oppgitt til DW.
 
2. Hva som omfattes av avtalen
 
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller
lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale
mellom partene.
Videre er opplysninger DW har gitt i brosjyrer, på internett og annet informasjonsmateriell e.l. en
del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for den reisendes kjøp av den

aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er en
dret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.
 
Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc.) inngår kun i pakkereisen
dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som
oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen. Tilbud den reisende måtte gjøre seg nytte av
under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i reisens pris,
anses ikke som en del av pakkereisen.

 
3. Reisens pris
 
3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller
utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Vi gjør oppmerksom på at
enkelte land opererer med flyplass – skatter som må betales lokal t ved avreise. Videre skal
prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller
andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.
Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal
tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon.
 
Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til
pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for
eventuell tilslutningreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.
 
DW tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i program, brosjyre, på
internett, i prisliste eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden
mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller
transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av
betingelsene. Den r eisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom
omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i
kundens favør, jfr.
Pakkereiselovens § 4 – 5.
 
Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om
prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør
grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn
10 % av den avtalte kjøpesum gir den reisende rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Den
reisende må i så fall gi DW beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 3 dager
etter at varsel om prisforhøyelse er mottatt på hans adresse.
 
DW tar forbehold om å endre priser og ytelser m.v. som er beskrevet i dette program, eller
kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og
avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for
tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.
 
3. 2. Depositumets størrelse
Depositumet skal ikke overstige kr. 2.000 pr. person. Alternativt kan arrangøren beregne
depositum som en prosent av reisens totale pris. I tilfelle skal depositumet ikke overstige 10% av
denne. Unntatt fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere at bestillingen
medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks pakkereiser knyttet til rutefly
med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar
forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc) som er en del av pakken,
men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet. I slike
tilfeller kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

Reiser med rutefly: For reiser med rutefly eller kun hotell gjør vi spesielt oppmerksom på at
depositumet kan være høyere enn kr 2.000 per person, dersom hotellet eller flyselskapet krever

forhåndsbetaling. En rekke flyselskaper og hoteller tilbyr billetter i priskategori er hvor betaling må
skje ganske umiddelbart etter man har gjort bestillingen. Dette er uavhengig av hvor lang tid det
er til avreisedato. Forfallsdato kan også i enkelte tilfeller endres av flyselskapet. Skulle dette bli
aktuelt, vil vi kontakte deg med ny betalingsinformasjon.

Etter mottatt bekreftelse av reisen skal det innbetales et depositum på kr. 1500, – pr. person.
Depositumet skal være innbetalt av den reisende innen 2 uker etter at reisen er bekreftet. Ev.
avbestillingsforsikring og reiseforsikring faktureres sammen med d epositumet. Merk at
depositum kan overstige kr. 1500, – for enkelte arrangementer. Dette gjelder hvor DW står overfor
spesielle økonomiske forpliktelser overfor sine leverandører før reisen starter, f.eks. pakkereiser
knyttet til rutefly med tilhørende beta lingsforpliktelser for arrangøren eller spesielle
landarrangement (hotell, utflukter etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har
krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet.
Innbetaling av depositumet bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene, og er kjent
med de øvrige reisevilkårene.
 
4. Særlige forhold knyttet til avtalen
 
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Ved kjøp av reise hos oss kan vi tilby avbestillingsforsikring gjennom Europeiske. Forsikringen er
ikke obligatorisk, men tegnes frivillig og samtidig med bestilling av reise. Forsikringen dekker det
innbetalte beløp som ikke refunderes når en reise må avlyses av følgende grunner: akutt
sykdom, ulykkesskader eller dødsfall som rammer deg selv, din reiseledsager eller noen i din
eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i
din bolig, forretning eller kontor. Se nærmere bestemmelser om dette i pkt. 5.3.
 
Om du ikke har reiseforsikring, så anbefaler vi sterkt at du tegner dette. De fleste transportører vil
være underlagt en lovgivning som klart begrenser deres ansvar – hvilket også begrenser vårt
ansvar. Du kan få kjøpt Europeiske Reiseforsikring gjennom oss som dekker tap/skade på
reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom.
 
Dersom slik reiseforsikring ikke tegnes, er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort
(Tidl. Trygdekontorets skjema E 111) for reiser innen Europa.
Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i
den utstrekning det er praktisk mulig.
 
4. 2. Innreisebestemmelser
DW skal senest ved bestilling av reisen underrette den reisende om hvilke visumkrav det/de
ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS – landene, og at den reisende må gi DW de
nødvendige opplysninger om sine egne og/eller med reisendes passforhold så snart som mulig,
slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr. Pkt. 1. Den som foretar en bestilling for
andre plikter således å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine med reisende. Gis
konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først
sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte
depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans
reise.
 
Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS – området, skal gis anvisning om hvor
man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å
innhente slike.
Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht de krav de enkelte lands myndig heter måtte
sette som betingelse for innreise.
 
Den reisen plikter å oppdatere seg på den informasjonen DW gir for pass og gyldighet. På DW
sin nettside eller andre fora. Mange land har spesielle krav for pass og det er den reisende sitt
ansvar at passet er gyldig for innreise. Spørsmål kan rettes til DW ved usikkerhet eller sjekk UD
for informasjon.
 

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved
innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal DW gi kunden beskjed
om dette i den utstrekning det er mulig.
 
4.3. Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse
med reisen og oppholdet.
 
4.4. Lovpålagt informasjon vedrørende transport
Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av
reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk
mulig og senest ved innsjekking/
ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av
ruteflyselskap der dette er mulig.
 
Dersom hele eller deler av reisen utføres med et flyselskap som er svartelistet av EU, skal
kunden gjøres spesielt oppmerksom på dette, og gis adgang til å heve kjøpet av pakkereisen
dersom han velger dette.
 
4.5. Andre forhold
DW Travel AS har stilt lovpliktig garanti til
Reisegarantifondet.
 
Adresse: Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger Hjemmeside:
reisegarantifondet.no
E – post:
Telefon: 51 85 99 40 Telefax: 51 85 99 31
Billetter
Bestillinger og billetter vil blir sendt over elektronisk. Ved avtale kan bestillingsbekreftelsen og
reisedokument sendes med post. Ved postsendelse tar DW et billettgebyr pr. bestilling på kr. 55,-
 
Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av flybilletter, hotellpakker eller pakkereiser.
Kontrakts vilkår for flyreiser
Våre flyreiser er underlagt gjeldende lovgivning for internasjonal luftfarts-transport, hvor
Luftfartsloven, Montreal-konvensjonene og Warszawa-konvensjonene nevnes spesielt.
Arrangørens ansvar under transporten er i.h.t. Pakkereiseloven begrenset til hva gjeldende
luftfarts-lovgivning måtte pålegge flyselskapet av ansvar.
Personopplysninger (POL)
DW fører register over de personopplysningene du har gitt i henhold til
personopplysningsloven (POL).
 
Nødvendige opp lysninger blir behandlet av DW og våre samarbeidspartnere, som flyselskap og
hotell, for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg. Vi benytter også opplysningene for å
kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med reisen via e-post, telefon, sms og
postutsendelser.
 
5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
 
5.1 Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen,
dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen
skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller
andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at
forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til
avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de
innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av

pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra DW til den
aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig
grunnlag.
Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente til, eller burde kjenne til,
omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.
 
5.2. Av bestilling mot vederlag.
Den reisende kan selv avbestille reisen etter følgende regler:
Ved avbestilling av pakkereise inntil 45 dager før avreise, og reisen ikke er innbetalt i sin helhet,
refunderes reisen bortsett fra depositumet. Ved avbestilling av pakkereise 44 til 30 dager før
avreise, eller fra det tidspunkt man betaler inn reisen, taper man 50 % av reisens pris. Ved
avbestilling av pakkereise 29 til 15 dager før avreise taper man 75 % av reisens pris. Ved
avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller du ikke møter til avgang, tapes 100 % av
reisens pris, ekskl. refunderbare flyskatter (merk at enkelte flyskatter ikke er refunderbare).
Utstedte visum og reiseforsikringer refunderes ikke, uavhengig av avbestillingstidspunkt.

Vær oppmerksom på at det ofte gjelder strengere avbestillingsregler. En del billetter krever rask
utstedelse og har dermed strengere refusjonsregler. Det kan også forekomme spesielle
avbestillingsregler i forhold til hotell, annet landarrangement og cruise . I forbindelse med
høysesong, som for eksempel jul, påske og sommer, kan det også forekomme særskilte
avbestillingsregler. Dersom avbestillingsreglene for den aktuelle reisen avviker fra våre generelle
regler vil dette bli opplyst om på hovedfakturaen.

Ved avbestilling må enkelte reisedokumenter returneres før eventuell refusjon utbetales.
Behandlingstiden for refusjoner er på inntil 6 uker. Dersom bestillingen omfatter flere, og den
avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for
slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell
avbestilling, vil DW refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de
som avbestiller, og kreve inn eventuell merkostnad som følge av bortfall av rabatter knyttet til
gruppens størrelse, fra gjenværende deltagere.
 
Spesielle avbestillings regler for hotell og cruise:
Enkelte hotell og cruise har spesielle avbestillings- og endringsregler knyttet til bestemte rom-
priser eller i forbindelse med spesielle perioder av året. Dersom den reisende avbestiller hotellet
og/eller cruiset og DW ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor hotellet og/eller
rederiet, må DW belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på hotellet eller cruiset.
Gebyrets størrelse opplyses på forespørsel.
 
Billettservice:
Ved formidling av billetter til teater, musikaler, fotball, utflukter og transport som ikke arrangeres
av DW , og disse ikke blir benyttet for eksempel pga. endring eller avbestilling av reisen,
refunderes ikke billettkostnade .
 
5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig
avbestillingsforsikring

Dersom den reisende har skaffet/tegnet avbestillingsforsikring, har den reisende rett til å kreve
seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Den
reisende plikter å underrette DW om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med
de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Avtalen om
avbestillingsforsikring er bindende fra inngåelse til reisens begynnelse.

Avbestillingsforsikringen gir rett til avbestilling dersom den reisende selv, ektefelle, registrert
partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig
sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som
han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at den reisende da gjennomfører
reisen uten at vedkommende er med. Likestillet med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og
alvorlige hendelser som rammer den reisende eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som

medfører at det ikke er rimelig å kreve at den reisende gjennomfører reisen. Slike hendelser kan
være brann – eller vannskade på faste eiendom, e.l.
Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende ved bestillingstidspunktet, selv ikke
kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller
at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Den reisende plikter å gi DW beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med
de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig
dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra
politimyndighet eller forsikringsselskap. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må
fremlegges senest en måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne
bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av
eventuell avbestillingsforsikring og et administrasjonsgebyr på kr. 300, – pr. person.
Dersom bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag
basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at
betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede.

Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av
avbestillingsforsikringen.
DW har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den
gjenvære nde gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten
til slik flytting er betinget av at flyttingen
ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om
pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
DW formidler flybilletter med ordinære rutefly. Ruteflyselskapene tillater som hovedregel ikke at
reisen overdras til andre.

5.5. Endring av bestillingen
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot å betale et endringsgebyr på kr.
490, – pr. person pr. endring, forbeholdt at DW har mulighet til å etterkomme ønsket endring.
Overstiger DWs kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en
avbestilling og reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde. Etter at reisen er
innbetalt og reisedokumenter er utstedt vil det som hovedregel kunne forekomme høyere gebyrer
for endring.

6. DWs rett til å kansellere eller endre reisen uten ersta tningsplikt.

6.1. For få tilmeldte
DW kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller
beleggsandel DW i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. DW plikter
å gi den reisende skriftlig beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig og ikke
senere enn 30 dager før avreise.
 
6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
DW kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom DW kan godtgjøre at den ikke kan
gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor DW kontroll og som DW med rimelighet
ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken DW selv eller
noen DW er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter
omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme
sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor DW kontroll, plikter DW å refundere
den reisende alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har den reisende rett til å delta i en
annen pakkereise dersom
DW kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen.
Er den billigere, kan den reisende kreve differansen tilbakebetalt.


Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke DW ha erstatningsansvar dersom pakkereisen
blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er
påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at DW eller den reisende avbryter den pga. slike forhold,
vil den reisende likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. DW plikter i den grad det er
mulig å eliminere eventuelle risiko eller ulemper for den reisende. Må reisen avbrytes, plikter DW
å frakte den reisende tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig
ulempe for den reisende. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de
faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt
opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne
vurderingen.

Dersom DW unnlater hjemse ndelse eller utsetter denne unødvendig og den reisende må
besørge hjemreisen selv, er DW ansvarlig for eventuelle merutgifter den reisende pådrar seg
som en følge av dette.
 
6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
DW kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for den reisende etter
avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet
avtaledokument.

DW plikter å underrette den reisende skriftlig så snart som mulig dersom DW ønsker å endre
betingelser eller innhold etter dette punkt. DW skal samtidig opplyse den reisende om hans rett til
å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for
den reisende etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har den
reisende ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er
kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle
omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart
som mulig og innen rimelig tid.

Informasjonen om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpig. Endelig informasjon
fremgår av billetten. Vi forbeholder oss rett til å korrigere flytiden, dersom endringer inntreffer på
et senere tidspunkt. Eventuelle endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig eller muntlig. Vi tar
forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
DW skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. Pkt. 2. Gjør
uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal DW i rimelig
utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. DW skal snarest mulig
opplyse om forhold som forstås, eller bør forstås, som kan ha betydning for den reisende. DW må
i denne sammenheng stille den reisende de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle
opplysningsplikten.
Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter DW å gjøre det som innen rimelighetens
grenser er mulig for å rette på mangel en så snart som mulig.
 
7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har
publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

1. Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene.
Vesentlig betalingsmislighold gir DW rett til å annullere bestillingen.

2. Informasjoner: Kunden plikter å gi DW de relevante informasjoner som han forstår eller bør
forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for med-
reisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. DW er ikke

ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for med-
reisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre,
plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement DW har
satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten
belastninger for seg selv eller andre.

3. Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi DW beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager
en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) – d). Oppdages mangelen etter at
pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være
fremsatt til DW hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige
grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

4. Dokumenter etc.: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med
bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter
å ta med gyldig pass, eventuelle visa, helseattester, billetter, referansenummer og andre
dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike
dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de
forsikringer han måtte føle nødvendige. DW har rett til å avvise en reisende dersom de
nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

5. Hensyn til med-reisende etc.: Kunden plikter videre å rette seg etter DW egne bestemmelser
slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre del-
leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige
myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om
fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig
måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må
ikke opptre slik at det er til sjenanse for de med-reisende eller skaper sikkerhetsmessige eller
praktiske problem er for DW . DW har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den
reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

6. Hjemreise etc.: Den reisende plikter å overholde DW eventuelle bestemmelser om bekreftelse
av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet.
Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden.

7. Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir
DW rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. DW har da intet ansvar
for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller
ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Kunden kan gjøres
erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på
ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige
erstatningsrettslige regler.
No show Kunden er pliktig til å møte til innsjekking slik det er angitt i reisedokumentene.
Forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer dette, er kundens risiko. No show er å
oppfatte som avbestilling av reisen, og DW vil kansellere både opphold og retur dersom kunden
ikke har tatt kontakt innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. Dersom du ikke
kan møte til utreise på grunn av sykdom, transportproblemer, e.l. er det derfor viktig at du
informerer oss så fort som mulig og senest innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt
avgangstid.
8. Mangler
 
8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha
vesentlige mangler. Det samme gjelder derso m avtalevilkårene endres og endringen er til
vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig
ulempe. Kunden skal i tilfelle gi DW beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige
grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble
mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til

full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i
Pakkereiselovens § 5 – 3.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom DW kan tilby dette. Er
erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne pris differansen etter fradrag av eventuelle
erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5 – 3. Er reisen billigere, skal DW
tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris,
eventuelt tillagt sli k erstatning som nevnt i foregående setning. Kan DW ikke tilby en slik
erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor
rimelighetens grenser, og holde DW ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter
de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den
opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg
av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en
prisøkning på mer enn 10 %, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til
den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette
ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som
mangel dersom de er av mindre bety dning, eller er av det slag kunden må regne med kan
inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som DW verken hadde eller
burde ha kjennskap til eller herredømme over.
Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snar t som mulig. Reklamasjon som
fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle
rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

1. Avhjelp: Kunden kan kreve at DW avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig
kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for
kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til DW
eller DWs representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere
krav.

2. Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig
prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen
når DW ikke har vært i stand til dette.

3. Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er
vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen.
Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til
avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder
transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

4. Erstatning: Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve
erstatning av DW . Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom
mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. DWs erstatningsplikt etter det foran stående faller
bort dersom DW kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor DWs kontroll, og
som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken
han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. DW plikter uansett å gi
kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig. Der mangler oppstår i forbindelse med transport,
går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i
Pakkereiseloven. Kunden kan velge om han vil kreve sitt tap erstattet hos DW eller direkte fra
transportøren. Uansett om DW er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å
begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den
reisendes egen forsømmelse eller forhold.


5. Forholdet til EU – forordning 2004 – 261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)
Bestemmelsene finnes på denne adressen: Trykk her
 
Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU’s nevnte
forordning, slik at arrangøren likestilles med flyselskapet der arrangøren bruker egne eller
innleide fly til transporten. Arrangøren er ansvarlig for at kunden får skriftlig informasjon om sine
passasjerrettigheter der det oppstår situasjoner som utløser slike rettigheter. Der arrangøren
benytter rutefly, påhviler informasjonsplikten rutefly selskapet. De rettigheter EU – reglene gir
passasjeren, gjelder da også primært i forhold til ruteflyselskapet. Der passasjeren får utbetalt
kompensasjonsbeløp iht EU – reglene enten fra arrangøren eller utførende flyselskap, skal dette
beløpet gå til fradrag i beregning av eventuell prisavslag/erstatning etter pakkereiseloven. Der EU
– forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige
delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av
pakkereisen er til stede, jfr art 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av
pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU –
forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til
stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten.
Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da
ikke vil skje .
 
6. Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt
8:
1. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke
har hatt betydning for valg av pakkereise.
 
2. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen
byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene
kunden klager på, må ansees å være “vanlige” på destinasjonen.

3. Unormale vær – og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til.

4. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted
pga overbooking, skal ikke betraktes som “påregnelige avvik”.
 
5. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ ankomsttider, når oppholdet på
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 dø gn,
eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med
varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra
luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luft rommet eller andre, lignende forhold
arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At
forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den
assistanse og den eventuell e kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU –
forordninger.

6. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. Tvistebehandling
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom
kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes
inn for
Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser
eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

10. Ikraft tredelse

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 1.1.2015 og avløser fra samme dato
tilsvarende vilkår fra 1.4.2007